Üyelik Sözleşmesi

Üyelerimizin – Müşterilerimizin, Hafele Mobilya Ve İnşaat Donanımları Sanayi Ve Ticaret A.S.’nin (“Hafele”), Hafele Evim web sitesi adresi olan www.hafeleevim.com alan adlı internet sitesine (“Site”) üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve  ilgili diğer hususlarda aşağıdaki esaslar benimsenmiştir.

Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğinin karşılıklı müzakere edilerek tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve sitede de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. 

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri ile icra daireleri görev ve yer olarak münhasıran yetkili olacaktır.

Hafele, kayıtlarını eksik giren ve üyelik sözleşmesi ile sair kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Hafele, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

Hafele, sitenin birçok yerinden kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. Hafele link verdiği, tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir. 

Hafele, kullanıcıların ve üyelerin, siteden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını garanti etmemektedir. Hafele doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. 

Üye, site tarafından verilen hizmeti hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Başkalarının site üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz.

Üye’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumlu olup, Hafele’nin bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için üyeye aynen rücu hakkını haizdir. 

Üye, site üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Hafele tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Hafele’nin kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları üyeye aynen rücu edilir. 

İnternet sitesinin ismi, logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Hafele’ye aittir. Üye, internet sitesini veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Hafele’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, üyelikten ayrılmaları durumunda Hafele’den herhangi bir hak talep edemez. 

Hafele, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman internet sitesinde yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir. 

Hafele ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim yapmaksızın ve her ne nam altında olursa olsun tazminat ve cezai şart ödemek zorunda kalmaksızın sona erdirebilir.

Hafele, bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, sitede ve sitenin içeriğinde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler internet sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar internet sitesine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar. 

Hafele ve üyenin, üyelik sözleşmesinin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler  Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir.

İşbu sözleşme ile Üyelik Sözleşmesi hükümleri uyarınca edinilen Gizli Bilgiler, sözleşmeye taraf olan her iki tarafça da gizli tutulmalı ve önceden yazılı izin almadan üçüncü şahıslara açıklanmamalı ve aynı zamanda da kendi iş menfaatlerini genişletmek için kullanılmamalıdır. Bu madde bu sözleşme sona erdikten sonra da geçerli kalır. Söz konusu gizlilik yükümlülüğüne uymayan taraf, doğmuş ve doğacak zararların tazmini ile mükelleftir. Bununla birlikte üyelere ait bilgiler, yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde Hafele tarafından ilgili kuruluşlarla paylaşılabilir. Ayrıca üyelik bilgilerinin tamamı, siteye üyelik işlemlerinin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Hafele Mobilya Ve İnşaat Donanımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim, satış-pazarlama ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde paylaşılabilir ve kullanılabi